top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนKIDBUAK PUBLISHING

Coding Connecting Happiness เรียนรู้โค้ดดิ้งอย่างมีความสุขผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าดร.ขัตติยดา ไชยโย บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์คิดบวก ในเครือบริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) นำทีมวิทยากรเข้าร่วมให้การอบรมในหัวข้อ “Coding Connecting​ Happiness​” ภายใต้โครงการ “Connecting Happiness” หลักสูตรบ่มเพาะผู้สอนภาษาแห่งอนาคต (Hatch Coding Facilitator) จัดโดยสาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม The Graduate Studio ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


สำนักพิมพ์คิดบวกได้เห็นถึงความสำคัญของโค้ดดิ้งภาษาแห่งอนาคต ที่จะช่วยให้เด็กๆ พัฒนากระบวนการคิดและการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล จึงได้นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้โค้ดดิ้งสำหรับเด็กวัยอนุบาล ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ตา หู จมูก ลิ้น และมือ โดยใช้นิทานเป็นแกนหลักในการสื่อสารกับเด็กๆ ด้วยกิจกรรมชวนคิด ศิลปะ ประดิษฐ์ เคลื่อนไหว ร้องเพลง และอาหาร ในหัวข้อ

  • สนุกแยกแตกองค์ย่อย Decomposition

  • จับจุดสำคัญให้เป็น มองให้เห็นเป็น Abstraction

  • จัดชุดขั้นตอนคำสั่ง Algorithms

  • เรียงลำดับอย่าสับสน Sequencing

  • วนซ้ำทำจนกว่า... Loop

  • เก่งภาษา เก่งสร้างสรรค์กับ Boolean Operators

ซึ่งสร้างความสุขและเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ของโค้ดดิ้งได้เป็นอย่างดี


ดู 62 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page